Liczby

Naucz się czytać liczby po hiszpańsku.

Liczebniki główne

cerozero
unojeden
dosdwa
trestrzy
cuatrocztery
cincopięć
seissześć
sietesiedem
ochoosiem
nuevedziewięć
diezdziesięć
oncejedenaście
docedwanaście
trecetrzynaście
catorceczternaście
quincepiętnaście
dieciséisszesnaście
diecisietesiedemnaście
dieciochoosiemnaście
diecinuevedziewiętnaście
veintedwadzieścia
veintiunodwadzieścia jeden
veintidósdwadzieścia dwa
veintitrésdwadzieścia trzy
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintatrzydzieści
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaczterdzieści
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentapięćdziesiąt
sesentasześćdziesiąt
setentasiedemdziesiąt
ochentaosiemdziesiąt
noventadziewięćdziesiąt
ciensto
ciento unosto jeden
doscientosdwieście
trescientostrzysta
miltysiąc
dos mildwa tysiące
tres miltrzy tysiące
un millónmilion
mil millonesmiliard

Liczebniki porządkowe

primeropierwszy
segundodrugi
tercerotrzeci
cuartoczwarty
quintopiąty
sextoszósty
séptimosiódmy
octavoósmy
novenodziewiąty
décimodziesiąty
undécimojedenasty
duodécimodwunasty
decimotercerotrzynasty
decimocuartoczternasty
decimoquintopiętnasty
decimosextoszesnasty
decimoséptimosiedemnasty
decimoctavoosiemnasty
decimonovenodziewiętnasty
vigésimodwudziesty
vigésimo primerodwudziesty pierwszy
vigésimo segundodwudziesty drugi
vigésimo tercerodwudziesty trzeci
fiftieth
trigésimotrzydziesty
cuadrágesimoczterdziesty
quincuagésimo
sexagésimosześćdziesiąty
septuagésimosiedemdziesiąty
octogésimoosiemdziesiąty
nonagésimodziewięćdziesiąty
centésimosetny
sound

Dla wszystkich hiszpańskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.