Liczby

Naucz się czytać liczby po holendersku.

Liczebniki główne

nulzero
éénjeden
tweedwa
drietrzy
viercztery
vijfpięć
zessześć
zevensiedem
achtosiem
negendziewięć
tiendziesięć
elfjedenaście
twaalfdwanaście
dertientrzynaście
veertienczternaście
vijftienpiętnaście
zestienszesnaście
zeventiensiedemnaście
achttienosiemnaście
negentiendziewiętnaście
twintigdwadzieścia
éénentwintigdwadzieścia jeden
tweeëntwintigdwadzieścia dwa
drieëntwintigdwadzieścia trzy
dertigtrzydzieści
vertigczterdzieści
vijftigpięćdziesiąt
zestigsześćdziesiąt
zeventigsiedemdziesiąt
tachtigosiemdziesiąt
negentigdziewięćdziesiąt
honderdsto
tweehonderddwieście
driehonderdtrzysta
duizendtysiąc
tweeduizenddwa tysiące
drieduizendtrzy tysiące
miljoenmilion
biljoenmiliard

Liczebniki porządkowe

eerstepierwszy
tweededrugi
derdetrzeci
vierdeczwarty
vijfdepiąty
zesdeszósty
zevendesiódmy
achtseósmy
negendedziewiąty
tiendedziesiąty
elfdejedenasty
twaalfdedwunasty
dertiendetrzynasty
veertiendeczternasty
vijftiendepiętnasty
zestiendeszesnasty
zeventiendesiedemnasty
achttiendeosiemnasty
negentiendedziewiętnasty
twintigstedwudziesty
dertigstetrzydziesty
veertigsteczterdziesty
vijftigstepięćdziesiąty
zestigstesześćdziesiąty
zeventigstesiedemdziesiąty
tachtigsteosiemdziesiąty
negentigstedziewięćdziesiąty
honderdstesetny