Liczby

Naucz się czytać liczby po portugalsku.

Liczebniki główne

um, umajeden
dois, duasdwa
trêstrzy
quatrocztery
cincopięć
seissześć
setesiedem
oitoosiem
novedziewięć
dezdziesięć
onzejedenaście
dozedwanaście
trezetrzynaście
catorzeczternaście
quinzepiętnaście
dezasseisszesnaście
dezassetesiedemnaście
dezoitoosiemnaście
dezanovedziewiętnaście
vintedwadzieścia
vinte e um, vinte e umadwadzieścia jeden
vinte e dois, vinte e duasdwadzieścia dwa
vinte e trêsdwadzieścia trzy
trintatrzydzieści
quarentaczterdzieści
cinquentapięćdziesiąt
sessentasześćdziesiąt
setentasiedemdziesiąt
oitentaosiemdziesiąt
noventadziewięćdziesiąt
cemsto
cento e um, cento e umasto jeden
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasdwieście
trezentos, trezentastrzysta
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
miltysiąc
dois mil, duas mildwa tysiące
três miltrzy tysiące
um milhãomilion

Liczebniki porządkowe

primeiropierwszy
segundodrugi
terceirotrzeci
quartoczwarty
quintopiąty
sextoszósty
sétimosiódmy
oitavoósmy
nonodziewiąty
décimodziesiąty
décimo primeirojedenasty
décimo segundodwunasty
décimo terceirotrzynasty
décimo quartoczternasty
décimo quintopiętnasty
décimo sextoszesnasty
décimo sétimosiedemnasty
décimo oitavoosiemnasty
décimo nonodziewiętnasty
vigésimodwudziesty