Liczby

Naucz się czytać liczby po portugalsku.

Liczebniki główne

zerozero
um, umajeden
dois, duasdwa
trêstrzy
quatrocztery
cincopięć
seissześć
setesiedem
oitoosiem
novedziewięć
dezdziesięć
onzejedenaście
dozedwanaście
trezetrzynaście
catorzeczternaście
quinzepiętnaście
dezasseisszesnaście
dezassetesiedemnaście
dezoitoosiemnaście
dezanovedziewiętnaście
vintedwadzieścia
vinte e um, vinte e umadwadzieścia jeden
vinte e dois, vinte e duasdwadzieścia dwa
vinte e trêsdwadzieścia trzy
vinte e quatrodwadzieścia cztery
vinte e cincodwadzieścia pięć
vinte e seisdwadzieścia sześć
vinte e setedwadzieścia siedem
vinte e oitodwadzieścia osiem
vinte e novedwadzieścia dziewięć
trintatrzydzieści
trinta e um, trinta e umatrzydzieści jeden
trinta e dois, trinta e duastrzydzieści dwa
trinta e trêstrzydzieści trzy
trinta e quatrotrzydzieści cztery
trinta e cincotrzydzieści pięć
trinta e seistrzydzieści sześć
trinta e setetrzydzieści siedem
trinta e oitotrzydzieści osiem
trinta e novetrzydzieści dziewięć
quarentaczterdzieści
quarenta e um, quarenta e umaczterdzieści jeden
quarenta e dois, quarenta e duasczterdzieści dwa
quarenta e trêsczterdzieści trzy
cinquentapięćdziesiąt
sessentasześćdziesiąt
setentasiedemdziesiąt
oitentaosiemdziesiąt
noventadziewięćdziesiąt
uma centena lub cemsto
duzentosdwieście
trezentostrzysta
um milhar lub miltysiąc
dois mil, duas mildwa tysiące
três miltrzy tysiące
um milhãomilion
um biliãomiliard

Powtórzenie

uma vezraz
duas vezesdwa razy
três vezestrzy razy
quatro vezescztery razy
cinco vezespięć razy

Liczebniki porządkowe

primeiropierwszy
segundodrugi
terceirotrzeci
quartoczwarty
quintopiąty
sextoszósty
sétimosiódmy
oitavoósmy
nonodziewiąty
décimodziesiąty
décimo primeirojedenasty
décimo segundodwunasty
décimo terceirotrzynasty
décimo quartoczternasty
décimo quintopiętnasty
décimo sextoszesnasty
décimo sétimosiedemnasty
décimo oitavoosiemnasty
décimo nonodziewiętnasty
vigésimodwudziesty
vigésimo primeirodwudziesty pierwszy
vigésimo segundodwudziesty drugi
vigésmio terceirodwudziesty trzeci
trigésimotrzydziesty
quadragésimoczterdziesty
quinquagésimopięćdziesiąty
sexagésimosześćdziesiąty
setuagésimosiedemdziesiąty
octogésimoosiemdziesiąty
nonagésimodziewięćdziesiąty
centésimosetny

Inne przydatne słowa

cerca de lub aproximadamenteokoło lub w przybliżeniu
mais que lub mais do queponad lub więcej niż
menos que lub menos do queponiżej lub mniej niż

Przykłady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Dla wszystkich portugalskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.