Liczby

Naucz się czytać liczby po szwedzku.

Liczebniki główne

nollzero
ettpierwsza
tvådruga
tretrzecia
fyraczwarta
fempiąta
sexszósta
sjusiódma
åttaósma
niodziewiąta
tiodziesiąta
elvajedenasta
tolvdwunasta
trettontrzynaście
fjortonczternaście
femtonpiętnaście
sextonszesnaście
sjuttonsiedemnaście
artonosiemnaście
nittondziewiętnaście
tjugodwadzieścia
tjugoettdwadzieścia jeden
tjugotvådwadzieścia dwa
tjugotredwadzieścia trzy
trettiotrzydzieści
fyrtioczterdzieści
femtiopięćdziesiąt
sextiosześćdziesiąt
sjuttiosiedemdziesiąt
åttioosiemdziesiąt
nittiodziewięćdziesiąt
ett hundrasto
ett hundra ettsto jeden
tvåhundradwieście
trehundratrzysta
ett tusentysiąc
tvåtusendwa tysiące
tretusentrzy tysiące
en miljonmilion
en miljardmiliard

Liczebniki porządkowe

förstapierwszy
andradrugi
tredjetrzeci
fjärdeczwarty
femtepiąty
sjätteszósty
sjundesiódmy
åttondeósmy
niondedziewiąty
tiondedziesiąty
elftejedenasty
tolftedwunasty
trettondetrzynasty
fjortondeczternasty
femtondepiętnasty
sextondeszesnasty
sjuttondesiedemnasty
artondeosiemnasty
nittondedziewiętnasty
tjugondedwudziesty
tjugoförstadwudziesty pierwszy
tjugoandradwudziesty drugi
tjugotredjedwudziesty trzeci