Liczby

Naucz się czytać liczby po włosku.

Liczebniki główne

zerozero
unojeden
duedwa
tretrzy
quattrocztery
cinquepięć
seisześć
settesiedem
ottoosiem
novedziewięć
diecidziesięć
undicijedenaście
dodicidwanaście
tredicitrzynaście
quattordiciczternaście
quindicipiętnaście
sediciszesnaście
diciassettesiedemnaście
diciottoosiemnaście
diciannovedziewiętnaście
ventidwadzieścia
ventunodwadzieścia jeden
ventiduedwadzieścia dwa
ventitredwadzieścia trzy
ventiquattrodwadzieścia cztery
venticinquedwadzieścia pięć
ventiseidwadzieścia sześć
ventisettedwadzieścia siedem
ventottodwadzieścia osiem
ventinovedwadzieścia dziewięć
trentatrzydzieści
trentunotrzydzieści jeden
trentaduetrzydzieści dwa
trentatretrzydzieści trzy
trentaquattrotrzydzieści cztery
trentacinquetrzydzieści pięć
trentaseitrzydzieści sześć
trentasettetrzydzieści siedem
trentottotrzydzieści osiem
trentanovetrzydzieści dziewięć
quarantaczterdzieści
quarantunoczterdzieści jeden
quarantadueczterdzieści dwa
quarantatreczterdzieści trzy
cinquantapięćdziesiąt
sessantasześćdziesiąt
settantasiedemdziesiąt
ottantaosiemdziesiąt
novantadziewięćdziesiąt
centosto
centounosto jeden
duecentodwieście
trecentotrzysta
milletysiąc
duemiladwa tysiące
tremilatrzy tysiące
un milionemilion
un miliardomiliard

Powtórzenie

una voltaraz
due voltedwa razy
tre voltetrzy razy
quattro voltecztery razy
cinque voltepięć razy

Liczebniki porządkowe

primopierwszy
secondodrugi
terzotrzeci
quartoczwarty
quintopiąty
sestoszósty
settimosiódmy
ottavoósmy
nonodziewiąty
decimodziesiąty
undicesimojedenasty
dodicesimodwunasty
tredicesimotrzynasty
quattordicesimoczternasty
quindicesimopiętnasty
sedicesimoszesnasty
diciassettesimosiedemnasty
diciottesimoosiemnasty
diciannovesimodziewiętnasty
ventesimodwudziesty
ventunesimodwudziesty pierwszy
ventiduesimodwudziesty drugi
ventitreesimodwudziesty trzeci
trentesimotrzydziesty
quarantesimoczterdziesty
cinquantesimopięćdziesiąty
sessantesimosześćdziesiąty
settantesimosiedemdziesiąty
ottantesimoosiemdziesiąty
novantesimodziewięćdziesiąty
centesimosetny

Inne przydatne słowa

circa lub approssimativamenteokoło lub w przybliżeniu
oltre lub più diponad lub więcej niż
sotto lub meno diponiżej lub mniej niż

Przykłady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Dla wszystkich włoskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.