Liczby

Naucz się czytać liczby po włosku.

Liczebniki główne

zerozero
unojeden
duedwa
tretrzy
quattrocztery
cinquepięć
seisześć
settesiedem
ottoosiem
novedziewięć
diecidziesięć
undicijedenaście
dodicidwanaście
tredicitrzynaście
quattordiciczternaście
quindicipiętnaście
sediciszesnaście
diciassettesiedemnaście
diciottoosiemnaście
diciannovedziewiętnaście
ventidwadzieścia
ventunodwadzieścia jeden
ventiduedwadzieścia dwa
ventitredwadzieścia trzy
trentatrzydzieści
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaczterdzieści
cinquantapięćdziesiąt
sessantasześćdziesiąt
settantasiedemdziesiąt
ottantaosiemdziesiąt
novantadziewięćdziesiąt
centosto
duecentodwieście
trecentotrzysta
milletysiąc
duemiladwa tysiące
tremilatrzy tysiące
un milionemilion
un miliardomiliard

Liczebniki porządkowe

primopierwszy
secondodrugi
terzotrzeci
quartoczwarty
quintopiąty
sestoszósty
settimosiódmy
ottavoósmy
nonodziewiąty
decimodziesiąty
undicesimojedenasty
dodicesimodwunasty
tredicesimotrzynasty
quattordicesimoczternasty
quindicesimopiętnasty
sedicesimoszesnasty
diciassettesimosiedemnasty
diciottesimoosiemnasty
diciannovesimodziewiętnasty
ventesimodwudziesty
trentesimotrzydziesty
quarantesimoczterdziesty
cinquantesimopięćdziesiąty
sessantesimosześćdziesiąty
settantesimosiedemdziesiąty
ottantesimoosiemdziesiąty
novantesimodziewięćdziesiąty
centesimosetny
sound

Dla wszystkich włoskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.