Liczby

Naucz się czytać liczby po duńsku.

Liczebniki główne

en/etjeden
todwa
trêtrzy
firecztery
fempięć
sekssześć
syvsiedem
otteosiem
nidziewięć
tidziesięć
ellevejedenaście
tolvdwanaście
trettentrzynaście
fjortenczternaście
femtenpiętnaście
sekstenszesnaście
syttensiedemnaście
attenosiemnaście
nittendziewiętnaście
tyvedwadzieścia
enogtyvedwadzieścia jeden
toogtyvedwadzieścia dwa
treogtyvedwadzieścia trzy
tredivetrzydzieści
fyrreczterdzieści
halvtredspięćdziesiąt
tressześćdziesiąt
halvfjerdssiedemdziesiąt
firsosiemdziesiąt
halvfemsdziewięćdziesiąt
(et) hundred(e)sto
hundred(e) og ensto jeden
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindtysiąc

Liczebniki porządkowe

førstepierwszy
andendrugi
tredjetrzeci
fjerdeczwarty
femtepiąty
sjetteszósty
syvendesiódmy
ottendeósmy
niendedziewiąty
tiendedziesiąty
elvtejedenasty
tolvtedwunasty
trettendetrzynasty
fjortendeczternasty
femtendepiętnasty
sekstendeszesnasty
syttendesiedemnasty
attendeosiemnasty
nittendedziewiętnasty
tyvendedwudziesty
enogtyvendedwudziesty pierwszy
toogtyvendedwudziesty drugi
treogtyvendedwudziesty trzeci