Liczby

Naucz się czytać liczby po duńsku.

Liczebniki główne

nulzero
en / etjeden
todwa
tretrzy
firecztery
fempięć
sekssześć
syvsiedem
otteosiem
nidziewięć
tidziesięć
ellevejedenaście
tolvdwanaście
trettentrzynaście
fjortenczternaście
femtenpiętnaście
sekstenszesnaście
syttensiedemnaście
attenosiemnaście
nittendziewiętnaście
tyvedwadzieścia
enogtyvedwadzieścia jeden
toogtyvedwadzieścia dwa
treogtyvedwadzieścia trzy
fireogtyvedwadzieścia cztery
femogtyvedwadzieścia pięć
seksogtyvedwadzieścia sześć
syvogtyvedwadzieścia siedem
otteogtyvedwadzieścia osiem
niogtyvedwadzieścia dziewięć
tredivetrzydzieści
enogtredivetrzydzieści jeden
toogtredivetrzydzieści dwa
treogtredivetrzydzieści trzy
fireogtredivetrzydzieści cztery
femogtredivetrzydzieści pięć
seksogtredivetrzydzieści sześć
syvogtredivetrzydzieści siedem
otteogtredivetrzydzieści osiem
niogtredivetrzydzieści dziewięć
fyrreczterdzieści
enogfyrreczterdzieści jeden
toogfyrreczterdzieści dwa
treogfyrreczterdzieści trzy
halvtredspięćdziesiąt
tressześćdziesiąt
halvfjerdssiedemdziesiąt
firsosiemdziesiąt
halvfemsdziewięćdziesiąt
hundrede lub et hundredesto
hundrede og et lub et hundrede og etsto jeden
to hundrededwieście
tre hundredetrzysta
et tusindtysiąc
to tusinddwa tysiące
tre tusindtrzy tysiące
en millionmilion
en milliardmiliard

Powtórzenie

en gangraz
to gangedwa razy
tre gangetrzy razy
fire gangecztery razy
fem gangepięć razy

Liczebniki porządkowe

førstepierwszy
andendrugi
tredjetrzeci
fjerdeczwarty
femtepiąty
sjetteszósty
syvendesiódmy
ottendeósmy
niendedziewiąty
tiendedziesiąty
elvtejedenasty
tolvtedwunasty
trettendetrzynasty
fjortendeczternasty
femtendepiętnasty
sekstendeszesnasty
syttendesiedemnasty
attendeosiemnasty
nittendedziewiętnasty
tyvendedwudziesty
enogtyvendedwudziesty pierwszy
toogtyvendedwudziesty drugi
treogtyvendedwudziesty trzeci
tredivtetrzydziesty
fyrrendeczterdziesty
halvtredsendepięćdziesiąty
tresendesześćdziesiąty
halvfjerdsendesiedemdziesiąty
firsendeosiemdziesiąty
halvfemsendedziewięćdziesiąty
hundredendesetny

Inne przydatne słowa

omkring lub omtrentokoło lub w przybliżeniu
over lub mere endponad lub więcej niż
under lub mindre endponiżej lub mniej niż

Przykłady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Dla wszystkich duńskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem