Edukacja

Poniżej znajduje się słownictwo angielskie związane z edukacją.

Rodzaje placówek edukacyjnych

school szkoła
nursery school przedszkole
primary school szkoła podstawowa
secondary school szkoła średnia
state school szkoła publiczna
private school lub independent school szkoła prywatna
boarding school szkoła z internatem
sixth-form college dwuletnia szkoła średnia przygotowująca do egzaminu dojrzałości
technical college szkoła średnia techniczna
vocational college szkoła zawodowa
art college szkoła sztuk pięknych
teacher training college kolegium nauczycielskie
university uniwersytet

Szkoła

classroom klasa
desk ławka
blackboard tablica
whiteboard tablica biała
chalk kreda
marker pen lub marker marker
pen długopis
pencil ołówek
exercise book zeszyt
lesson lekcja
homework praca domowa
test sprawdzian
term semestr
half term przerwa semestralna
class klasa
reading czytanie
writing pisanie
arithmetic arytmetyka
spelling ortografia
to read czytać
to write pisać
to spell pisać (zgodnie z ortografią)/ literować
to teach uczyć
head teacher dyrektor
headmaster dyrektor
headmistress dyrektorka
teacher nauczyciel
pupil uczeń
head boy przewodniczący klasy
head girl przewodnicząca klasy
prefect uczeń starszej klasy odpowiedzialny za dyscyplinę
school governor lub governor członek zarządu szkolnego
register dziennik
assembly apel
break przerwa
school holidays wakacje szkolne
school meals obiady w szkole
school dinners obiady w szkole

Obiekty szkolne

computer room sala komputerowa
cloakroom szatnia
changing room szatnia (przy sali gimnastycznej itp.)
gym (skrót od gymnasium) sala gimnastyczna
playground boisko, dziedziniec
library biblioteka
lecture hall aula
laboratory (często używany skrót to lab) laboratorium
language lab (skrót od language laboratory) laboratorium językowe
hall of residence akademik
locker szafka
playing field boisko, teren sportowy z murawą
sports hall hala sportowa

Studia

professor profesor
lecturer wykładowca
researcher badacz, pracownik naukowy
research badania naukowe
undergraduate student na studiach licencjackich
graduate absolwent
post-graduate lub post-graduate student magistrant/ doktorant
Masters student magistrant
PhD student doktorant
Master's degree stopień magistra
Bachelor's degree licencjat
degree stopień naukowy
thesis rozprawa, praca naukowa
dissertation praca (licencjacka itp.)
lecture wykład
debate dyskusja
higher education studia wyższe
semester semestr
student loan pożyczka studencka
student union zrzeszenie studentów
tuition fees czesne
university campus kampus uniwersytecki

Inne słowa związane z edukacją

exam (skrót od examination) egzamin
to sit an exam podchodzić do egzaminu
essay lub paper wypracowanie, praca pisemna
to fail an exam nie zdać egzaminu
to pass an exam zdać egzamin
to study studiować / uczyć się, przygotowywać się
to learn uczyć się (zdobywać wiedzę, umiejętności)
to revise powtarzać (do egzaminu)
student student
curriculum program nauczania
course kierunek (studiów)
subject przedmiot
grade ocena
mark stopień
exam results wyniki egzaminu
qualification kwalifikacje
certificate dyplom, certyfikat
attendance frekwencja
calculator kalkulator
projector projektor
textbook podręcznik
question pytanie
answer odpowiedź
mistake lub error błąd
right lub correct poprawny
wrong niepoprawny, błędny
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem